Bài với từ khóa: URI

Sự khác biệt giữa URL và URI

Thuật ngữ URI và URL thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau. URL là một loại URI cụ thể cung cấp vị trí/phương thức truy cập. URL (Uniform Resource Locator) URL (Uniform Resource Locator) thường được định nghĩa là một chuỗi ký tự dẫn đến một địa […]